Søk om tilskudd fra næringsfondet – koronamidler

Skaun kommune lyser nå ut to støtteordninger rettet mot lokalt næringsliv for å kompensere for negative virkninger av koronavirusutbruddet.


Støtteordning 1: Skaun kommune har via fylkeskommunen fått tildelt 1 068 000 kroner som settes av på et eget næringsfond (Næringsfond statlig krisepakke).


Støtteordning 2: Skaun kommune har fått tildelt 350 000 kroner fra det regionale næringsfondet for Orkdalsregionen (Næringsfond lokal krisepakke).Hvem kan søke om støtte? Støtten skal motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, noe som betyr at bedrifter/næringsaktører som er berørt av koronavirusutbruddet kan søke. Formålet med støtten er å skape økt aktivitet og verdiskaping, samt motvirke arbeidsledighet.


Bedrifter som har mottatt støtte fra tidligere krisepakker kan søke om støtte, men vil bli prioritert etter bedrifter som primært omfattes av den nye krisepakken.


Støtte vil bli gitt innenfor rammen av «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet». Dette betyr blant annet at tilskuddet ikke skal gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.


Tilskuddet vil normalt utbetales når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Om det er nødvendig for å komme i gang, kan det utbetales et forskudd ved oppstarten av tiltaket. Tilskudd som er knytta til bortfall av omsetning på grunn av koronakrisa, kan utbetales raskt.

Maksimalt søknadsbeløp er i utgangspunktet 200 000 kroner per søknad. Alle mottakere av tilskudd skal gi en kort rapportering til kommunen av hva midlene er brukt til.


Aktuelle støtteformål

  • Støtte for å unngå oppsigelser, permitteringer, opprettholde sysselsetting og verdiskaping

  • Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, og som ikke er kompensert gjennom tidligere støtteordninger

  • Støtte til utviklingstiltak som ledd i å utvikle bedriften

  • Støtte til investeringer som ledd i å utvikle bedriften

  • Økt aktivitet med formål om støtte til andre ting

  • Støtte til ulike typer arrangement

  • Støtte til økt inntak av lærlinger

Oversikten over er ikke uttømmende. Andre formål kan også oppnå støtte.

Hvordan søke støtte?

Søknader til støtteordning 1 (Næringsfond statlig krisepakke) skal skje via portalen regionforvaltning.no. Søkere må opprette egen bruker i portalen.


Søknader til støtteordning 2 (Næringsfond lokal krisepakke) skjer på eget søknadsskjema via kommunens hjemmesider. Link til skjemaet får du ved å trykke HER.

Gå inn på Skaun kommune